Korzyści
z dostępu
do naszego serwisu.
Szybki przewodnik

Szukaj firmy w swoim mieście

Regulamin

REGULAMIN

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu ( dalej „Katalog” ) przez :

podmiot gospodarczy dokonujący wpisu do Katalogu ( dalej „Firma” )

administratora zarządzającego Katalogiem ( dalej „Administrator” )

użytkownika internetu mającego dostęp do zasobów Katalogu ( dalej „Użytkownik” ).

2. Właścicielem Katalogu - z wszelkimi prawami - jest podmiot gospodarczy:

Mediator sp.j., ul.Grodzka 15, 23-200 Kraśnik, NIP: 715-17-25-928, który to pełni rolę Administratora.

3. Edycja zasobów Katalogu realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej :

www.firmymazowieckie.eu.

4. Katalog jest zbiorem informacji o Firmie w wersji elektronicznej ze swobodnym dostępem Użytkownika. Może on przeglądać zawartość Katalogu bezpłatnie, tylko w celach informacyjnych oraz w celu uzyskania kontaktu do Firmy. Wykorzystywanie tych informacji w innych celach, w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie lub przetwarzanie bez zgody właścicieli tych informacji jest zabronione.

5. Firma ma prawo dokonać nowego wpisu do Katalogu. Wpis realizowany jest to poprzez uzupełnianie pól formularza. Za treść poszczególnych pól formularza, Administrator nie odpowiada. Firma wyraża zgodę na upublicznienie treści pól formularza, chyba że Administrator, przed dokonaniem wpisu poinformuje o odstępstwie od tej reguły. Wówczas wskazane pole nie będzie upublicznione, do czego zobowiązuje się Administrator.

6. Firma ma prawo usunąć istniejący wpis w Katalogu. Wnioskowanie o usunięcie wpisu Firma przeprowadza z poziomu wizytówki Firmy lub poprzez wysłanie maila do Administratora.

7. Firma dokonująca wpisu do Katalogu oświadcza, że podane przez nią dane są prawdziwe, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firma oświadcza, że wykorzystane informacje dotyczące innych podmiotach gospodarczych, w tym nazwy, znaki towarowe i wszystko co podlega ochronie prawnej, nie narusza praw osób trzecich, a ewentualne spory będą rozstrzygane bez udziału właściciela Katalogu: Mediator sp.j., ul.Grodzka 15, 23-200 Kraśnik.

8. Firma dokonując wpisu, zwalnia właściciela Katalogu z wszelkiej odpowiedzialności, której następstwem są te dane.

9. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Administratora za dostęp do Katalogu i zgromadzonych tam danych.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

1. Firma jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Katalogu i do aktualizacji wpisu.

2. Administrator Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za:

- zgodność dokonanych wpisów ze stanem faktycznym danych teleadresowych oraz za treść wpisu do katalogu,

- brak dostępu do Katalogu z powodów technicznych lub wskutek działań sił wyższych,

- ewentualne szkody powstałe w następstwie korzystania z katalogu.

3. Administrator Katalogu ma prawo do:

- weryfikacji wpisu do Katalogu (danych) i ich prawdziwości,

- usunięcia wpisu, który narusza warunki regulaminu oraz dobre obyczaje,

- odmowy wpisu niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre obyczaje itp.,

- wprowadzania zmian do regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach,

- usunięcia wpisu bez podania przyczyny.

4. Administrator Katalogu dołoży wszelkich możliwych starań, żeby:

- promować i reklamować w internecie Firmy,

- Katalog zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,

- promować i reklamować Katalog oraz by działał poprawnie.

III. WPIS DO KATALOGU:

1. Wpis do Katalogu jest usługą bezpłatną.

2. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wynikłe szkody spowodowane treścią wpisu i jest zobowiązana do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego. Tym samym Firma zwalnia z odpowiedzialności cywilnej Administratora Katalogu za wszelkie skutki związane z dokonanym wpisu.

3. Firma jest odpowiedzialna za treść wpisu, reklam i ochronę praw autorskich materiałów przekazanych.

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

1. Administrator Katalogu zobowiązuje się do przestrzegania prawa o ochronie danych osobowych, których wejdzie w posiadanie w związku z funkcjonowaniem Katalogu.

V. PRAWA AUTORSKIE:

1. Prawa autorskie Katalogu są zastrzeżone dla Administratora : Mediator sp.j., ul.Grodzka 15, 23-200 Kraśnik.

2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli.

3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.

4. Wszelkiego rodzaju używanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i czerpanie korzyści

zgromadzonych w bazie danych bez zgody właściciela Katalogu stanowi naruszenie prawa w tym ustawy o ochronie prawa autorskiego.

5. Administrator Katalogu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych oraz Firm innym osobom lub instytucjom.

VI. NOTA PRAWNA

1. Wszelkie przedstawione w Katalogu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w Katalogu odbywa się na odpowiedzialność osoby korzystającej z wyżej wymienionych treści.

2. Administrator Katalogu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty prawne i pozostałe artykuły były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Prezentowane w Katalogu materiały nie stanowią źródła prawa. Częste zmiany prawa powodują, że część artykułów może nie dotyczyć aktualnego stanu prawnego.

VII. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje przeprowadza się drogą elektroniczną (mailową) lub pisemną na adres siedziby. Czas odpowiedzi na reklamacje przez Administratora wynosi nie dłużej jak 14 dni.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014r. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

2. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Administratora Katalogu.

3. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, Użytkownik oraz Firma oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.

 

Ochrona danych osobowych - RODO

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I.Administratorem danych osobowych jest:

MEDIATOR Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku, 23-200, przy ul.Grodzkiej 15 Tel. 81-8844659 lub 505-341-555, e-mail: firmy@mediator.com.pl, www.mediatorexpert.pl , NIP 715-17-25-928 , KRS nr 0000286259.

Jako Administrator Państwa Danych Osobowych odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Administartor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach danych osobowych. Kontakt do IOD: rodo@mediator.com.pl

II.Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, zapisu do newslettera, w procesie rekrutacji, w trakcie rozmowy telefonicznej. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez MEDIATOR Spółka Jawna (Operatorem jest MEDIATOR Spółka z siedzibą w Kraśniku). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zapytania oraz odpowiedzi na nie, ale i niezbędne do wykonywania usługi, wypełnienia obowiązków pracodawcy i realizacji umowy sprzedaży.

III.Zakres i cel zbierania danych osobowych

Formularz kontaktowy

Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: adres mail i poufną treść. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie oraz realizacji usług przez administratora.

Newsletter

Zapisując się do newslettera, użytkownik podaje adres email, w celu przesyłania mu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane przetwarzane są w ramach autorskiego systemu mailingowego.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newsletterowej, jak również zażądania ich usunięcia, rezygnując równocześnie z otrzymywania newslettera.

Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze.

Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.

Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

  • Mozilla Firefox

  • Internet Explorer

  • Google Chrome

  • Safari

  • Opera

UWAGA: Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.

Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami

Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: biuro@rodoconsulting.eu

Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

IV.Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

1. w celu wykonania zawartej umowy w tym, zapewnieniu poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu oraz okresu archiwizacji na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO):

2. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami itp. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ;

V. Zgoda

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy poprosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może umożliwić, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby akcji promocyjnych lub automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie. Udzieloną nam zgodę mogą w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

VI. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VII. Okres przechowywania danych

1. Państwa dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z naszą firmą będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową zawarty w art. 118 kc, liczony od końca roku w którym zlecenie zostało wykonane, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy z naszą firmą w ciągu 30 dni od złożenia Państwu przez nas oferty lub otrzymania od Państwa dokumentów do analizy, Państwa dane osobowe związane z analizą sprawy mającą na celu zawarcie umowy zostaną niezwłocznie usunięte.

VIII. Odbiorcy danych

Do Państwa danych mogą mieć dostęp nasi pracownicy na podstawie upoważnień lub przedstawiciele – specjaliści, podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, teleinformatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, podmioty zobowiązane do naprawienia szkody, placówki medyczne, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, organy i instytucje państwowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

IX. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 6 ust. 1 lit.b RODO w związku z art. 7 ust. 4 RODO.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy.

Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione na podstawie prawa organy publiczne.

XI. Skarga

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje

MEDIATOR Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku, 23-200 przy ul.Grodzkiej 15

Tel. 81-8844659 lub 505-341-555, e-mail: firmy@mediator.com.pl

Szczegóły na temat wykorzystywania i zabezpieczenia Państwa danych, przysługujących uprawnień i warunków skorzystania z nich znajdują się na stronie:

www.mediatorexpert.pl