Korzyści
z dostępu
do naszego serwisu.
Szybki przewodnik

Szukaj firmy w swoim mieście

Regulamin

I. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu ( dalej „Katalog” ) przez :

− podmiot gospodarczy dokonujący wpisu do Katalogu ( dalej „Firma” )

− administratora zarządzającego Katalogiem ( dalej „Administrator” )

− użytkownika internetu mającego dostęp do zasobów Katalogu ( dalej „Użytkownik” ).

2. Właścicielem Katalogu - z wszelkimi prawami - jest podmiot gospodarczy:

JATEX, ul. Grodzka 15, 23-200 Kraśnik, NIP: 715-100-43-24, który to pełni rolę Administratora.

3. Edycja zasobów Katalogu realizowana jest za pośrednictwem strony internetowej :

www.firmymazowieckie.eu.

4. Katalog jest zbiorem informacji o Firmie w wersji elektronicznej ze swobodnym dostępem

Użytkownika. Może on przeglądać zawartość Katalogu bezpłatnie, tylko w celach informacyjnych

oraz w celu uzyskania kontaktu do Firmy. Wykorzystywanie tych informacji w innych celach,

w szczególności ich kopiowanie, gromadzenie lub przetwarzanie bez zgody właścicieli tych

informacji jest zabronione.

5. Firma ma prawo dokonać nowego wpisu do Katalogu. Wpis realizowany jest to poprzez

uzupełnianie pól formularza. Za treść poszczególnych pól formularza, Administrator nie

odpowiada. Firma wyraża zgodę na upublicznienie treści pól formularza, chyba że Administrator,

przed dokonaniem wpisu poinformuje o odstępstwie od tej reguły. Wówczas wskazane pole nie

będzie upublicznione, do czego zobowiązuje się Administrator.

6. Firma ma prawo usunąć istniejący wpis w Katalogu. Wnioskowanie o usunięcie wpisu Firma

przeprowadza z poziomu wizytówki Firmy lub poprzez wysłanie maila do Administratora.

7. Firma dokonująca wpisu do Katalogu oświadcza, że podane przez nią dane są prawdziwe,

związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Firma oświadcza, że wykorzystane informacje

dotyczące innych podmiotach gospodarczych, w tym nazwy, znaki towarowe i wszystko co podlega

ochronie prawnej, nie narusza praw osób trzecich, a ewentualne spory będą rozstrzygane bez

udziału właściciela Katalogu: JATEX, ul.Grodzka 15, 23-200 Kraśnik.

8. Firma dokonując wpisu, zwalnia właściciela Katalogu z wszelkiej odpowiedzialności, której

następstwem są te dane.

9. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów na rzecz Administratora za dostęp do Katalogu i

zgromadzonych tam danych.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON:

1. Firma jest zobowiązana do przestrzegania regulaminu Katalogu i do aktualizacji wpisu.

3. Administrator Katalogu nie ponosi odpowiedzialności za:

- zgodność dokonanych wpisów ze stanem faktycznym danych teleadresowych oraz za treść wpisu

do katalogu,

- brak dostępu do Katalogu z powodów technicznych lub wskutek działań sił wyższych,

- ewentualne szkody powstałe w następstwie korzystania z katalogu.

4. Administrator Katalogu ma prawo do:

- weryfikacji wpisu do Katalogu (danych) i ich prawdziwości,

- usunięcia wpisu, który narusza warunki regulaminu oraz dobre obyczaje,

- odmowy wpisu niezgodnego z zasadami współżycia społecznego lub naruszającego dobre

obyczaje itp.,

- wprowadzania zmian do regulaminu, przy czym nie ma obowiązku informowania o zmianach,

- usunięcia wpisu bez podania przyczyny.

5. Administrator Katalogu dołoży wszelkich możliwych starań, żeby:

- promować i reklamować w internecie Firmy,

- Katalog zawierała tylko prawdziwe dane i informacje,

- promować i reklamować Katalog oraz by działał poprawnie.

 

III. WPIS DO KATALOGU:

1. Wpis do Katalogu jest usługą bezpłatną.

2. Firma ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wynikłe szkody spowodowane treścią

wpisu i jest zobowiązana do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym

sądowego. Tym samym Firma zwalnia z odpowiedzialności cywilnej Administratora Katalogu za

wszelkie skutki związane z dokonanym wpisu.

3. Firma jest odpowiedzialna za treść wpisu, reklam i ochronę praw autorskich materiałów

przekazanych.

 

IV. OCHRONA PRYWATNOŚCI:

1. Administrator Katalogu zobowiązuje się do przestrzegania prawa o ochronie danych osobowych,

których wejdzie w posiadanie w związku z funkcjonowaniem Katalogu.

 

V. PRAWA AUTORSKIE:

1. Prawa autorskie Katalogu są zastrzeżone dla Administratora : JATEX, ul.Grodzka 15, 23-200

Kraśnik.

2. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich

właścicieli.

3. Prawa autorskie artykułów należą do ich autorów.

4. Wszelkiego rodzaju używanie, przetwarzanie, wykorzystywanie i czerpanie korzyści

zgromadzonych w bazie danych bez zgody właściciela Katalogu stanowi naruszenie Kodeksu

Karnego oraz ustawy o ochronie prawa autorskiego.

5. Administrator Katalogu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych

osobowych oraz Firm innym osobom lub instytucjom.

 

VI. NOTA PRAWNA

1. Wszelkie przedstawione w Katalogu poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są

przeznaczone do stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych w Katalogu odbywa

się na odpowiedzialność osoby korzystającej z wyżej wymienionych treści.

2. Administrator Katalogu oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, akty

prawne i pozostałe artykuły były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Prezentowane w

Katalogu materiały nie stanowią źródła prawa. Częste zmiany prawa powodują, że część artykułów

może nie dotyczyć aktualnego stanu prawnego.

 

VII. REKLAMACJE:

1. Wszelkie reklamacje przeprowadza się drogą elektroniczną (mailową) lub pisemną na adres

siedziby. Czas odpowiedzi na reklamacje przez Administratora wynosi nie dłużej jak 14 dni.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014r. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo

do wprowadzania zmian w regulaminie.

2. Wszelkie spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Administratora Katalogu.

2. Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, Użytkownik oraz Firma oświadcza, że

akceptuje warunki regulaminu.